31. 12. 2007

PETÍCIA - ODPOVEĎ MESTA

V rámci 30-dňovej zákonnej lehoty som 27. decembra 2007 obdržal odpoveď mesta na petíciu. Jej obsah teraz zverejňujem a pridávam aj niekoľko svojich poznámok.

Poprad 12. decembra 2007

Vec
Petícia občanov mesta Poprad za zachovanie zelených plôch a proti zahusťovaniu obytných zón novými stavbami – odpoveď

Na základe petície obyvateľov mesta Poprad doručenej do podateľne Mestského úradu v Poprade dňa 29. novembra 2007, ktorých zastupujete v tomto konaní v súlade s ustanovením par. 3 zákona č. 85/1990 Zb o petičnom práve v znení platných predpisov Vám oznamujeme, že požiadavky obyvateľov uvedené v petícii (s okamžitou platnosťou zastaviť všetky kroky mesta, ktoré umožňujú ďalšiu výstavbu v existujúcich obytných zónach, prehodnotenie územného plánu mesta Poprad a nesúhlas s plánovanou výstavbou na uliciach Tomášikova parc. č. 2993/662, Moyzesova ulica parc. č. 3290/24, Murgašova ulica v parku pri Dome kultúry) boli plne akceptované.

Uznesením č. 7/2007 Mestského zastupiteľstva v Poprade konaného dňa 29. novembra 2007 Mestské zastupiteľstvo mesta Poprad stiahlo z rokovania Mestského zastupiteľstva v Poprade bod č. 8.01. Návrh zmeny ÚPN-SÚ Poprad za účelom výstavby polyfunkčného objektu v k. ú. Poprad (lokalita JUH I) z dôvodu neuskutočnenia výstavby uvedeného objektu a poveruje prednostku Mestského úradu v Poprade Ing. Oľgu Netočnú vypracovaním písomnej informácie o pozastavení bytovej a polyfunkčej výstavby v rámci existujúceho vnútrobloku na sídliskách Juh I., II., III., V., VI. s termínom predloženia na januárové zasadanie Mestského zastupiteľstva v Poprade.

Vzhľadom na prijaté opatrenia je verejné prerokovanie petície občanov mesta Poprad bezpredmetné.
Verejné stanovisko primátora mesta Poprad, o ktoré v petícii žiadate, bolo zverejnené vo vysielaní TV Poprad po ukončení rokovania Mestského zastupiteľstva v Poprade.

Ing. Anton Danko
primátor mesta


Moje poznámky k odpovedi mesta:
Niektoré požiadavky občanov mohli byť plne akceptované (vo význame so súhlasom prijaté, resp. uznané), musia však byť aj splnené, teda realizované v praxi.
1. Požiadavka z bodu 1 petície - rozhodujúce bude januárové zasadanie MZ, na ktorom sa bude lámať chlieb a na ktorom sa ukáže ochota volených predstaviteľov mesta pozastaviť výstavbu v existujúcich obytných zónach (verím, že mne ani ostatným členom petičného výboru nikto nebude zazlievať opatrnosť). Zastaviť nadobro túto výstavbu má šancu len dôsledné prehodnotenie a znovuschválenie územného plánu mesta (ktoré sa však opäť môže v budúcnosti meniť - nič nie je teda trvalé). Dôležité je aj to, že v pripravovaných krokoch sa spomína vnútroblok sídlisk Juh - zrejme ide o vnútornú časť sídlisk vymedzenú cestnými komunikáciami - nie však obvod sídliska! (Potvrdzuje to aj schválená výstavba na Moyzesovej, ktorá leží na obvode). Navyše, petícia nehovorí o sídliskách, ale o meste ako o celku! Mesto sa teda zatiaľ nezaviazalo (aspoň) prijať stavebnú uzáveru vo všetkých existujúcich obytných zónach, napríklad aj na sídlisku Západ či v centre. No ani v prípade vnútrobloku starého Juhu nie je situácia jasná. Nie všetky pozemky totiž vlastní mesto Poprad. A dať stavebnú uzáveru na cudzom pozemku, ktorý získal nový vlastník zrejme za účelom budúcej výstavby, nie je asi jednoduché. Príklad: "Zelené" pozemky v priestore nad Výkrikom a ZŠ Mládeže a pod Luníkom, vrátane kopca (či medze), využívané ako oddychová zóna (v pozemkovej knihe dokonca uvedené ako ihrisko), už niekoľko rokov vlastní firma SIGNUM, a. s. (Je to jedno z klasických popradských "verejných tajomstiev".)
2. Požiadavka z bodu 3 - zrušená bola len výstavba naTomášikovej (dúfajme, že nadobro). Tu sa nerealizovala čiastková zmena územného plánu ani predaj pozemku za účelom výstavby. V prípade Moyzesovej sa stal opak - výstavbu objektu poslanci odobrili, primátor mesta tento bod nestiahol z rokovania. Prípad Murgašovej je na najlepšej ceste stať sa výkričníkom a mementom - mesto už nemá dostatok vhodných nástrojov na zastavenie výstavby, predstavitelia mesta ju dokonca obhajujú. (Tento pozemok mesto nevlastnilo a výstavba je v súlade s platným územným plánom. Mesto však mohlo majiteľovi a investorovi napríklad ponúknuť zámenu pozemkov.) Všetko to ostalo už iba na stavebnom povolení - a to s najväčšou pravdepodobnosťou bude vydané.
3. Verejné stanovisko primátora mesta sa týkalo len časti petície. Obyvatelia sa nedozvedeli úplnú informáciu o zámeroch mesta a primátora v oblasti povoľovania ďalšej výstavby v meste ako celku. A pritom je to téma, ktorá hýbe celým Slovenskom. Termíny "zahusťovanie", "územný plán", "stavebná uzávera", "petícia občanov" či "občianske združenie" sú často skloňované v Bratislave, vo Zvolene, v Banskej Bystrici či v Žiline. Stačí sa pozrieť na internet. Nám ostáva len čakať na niektoré zo zriedkavých stretnutí primátora s občami mesta, kde by sme mu mohli položiť svoje otázky.

17. 12. 2007

O stránke (a o tom, ako na to)

Netvrdím, že som vymyslel niečo prevratné. Vlastné internetové stránky, a zvlášť stránky typu weblogg (skrátene blog) sú neustále rozmáhajúcou formou odovzdávania informácií. V Poprade som však nezaregistroval nič podobné. Možno nejaké blogové stránky predsa existujú, no v internetových vyhľadávačoch sa nenachádzajú. Všimol som si však príspevky niekoľkých blogerov z Popradu, resp. blogerov, ktorí občas píšu o Poprade na blogerskej stránke denníka SME či Pravda.

Kto a ako môže prispievať (prispieť)? V podstate každý, kto má chuť a má čo svetu (Popradčanom) povedať.
Treba:
1.mať alebo si založiť vlastnú e-mailovú schránku,
2. zaregistrovať si konto v Googli (https://google.com/accounts/), uviesť tu meno svojej schránky,
3. odoslať z tejto schránky do schránky poprad.nase.mesto@post.sk vyjadrenie vôle stať sa prispievateľom (alebo prispieť), podpísané skutočným menom, administrátor stránky vám potom pošle pozvanie,
4. otvoriť túto internetovú stránku a prihlásiť sa,
5. napísať (prvý) príspevok.
To je všetko. Možno sa to zdá ťažké, ale zvládne to každý.

Ešte dve informácie na záver: Na tejto stránke sú povolené aj komentáre, podmienky sú podobné, ako je uvedené vyššie. V spodnom okne sa nachádza anketa.

16. 12. 2007

O mne (a o petícii)

Keď som sa niekedy v polovici novembra náhodou (z niektorého média) dozvedel, že akýsi investor chce do nášho, a teda aj do môjho dvora (odborne vnútrobloku) postaviť polyfunkčný dom, neveril som vlastným ušiam. (Áno, tí, ktorí tušia, že ide o medializovanú "kauzu Tomášikova", majú pravdu.) Ubezpečujem vás, že som, podobne ako mnohí ďalší obyvatelia, niekoľko dní poriadne nespal. Tomášikova je totiž posledným miestom, o ktorom by mohol súdny človek alebo občan znalý pomerov na sídlisku vôbec uvažovať ako o objektívne vhodnom mieste na výstavbu osemposchodového domu. Napriek tomu odborná diskusia (námietkové konanie) bola zmietnutá zo stola a vyzeralo to, že nahnevaným, sklamaným a čiastočne aj rezignovaným obyvateľom už nič nepomôže.
Áno, aj dovtedy som registroval podobné iniciatívy investorov a tiež reakcie Popradčanov na ne (v 99% negatívne), no Tomášikova bola poslednou kvapkou v pohári, ktorý zrazu pretiekol. (Priznávam, sčasti preto, lebo v blízkosti bývam a na onom zelenom priestranstve sa hrávajú aj moje deti, ale hlavne preto, lebo som si uvedomil, že týmto krokom sa definitívne stáva aj nemožné možným.) Spomenul som si tiež na svoje skoršie úvahy o tom, či sa v Poprade vlastne niekto zaujíma o názory občanov, či tu človek (aspoň z vlastnej iniciatívy) má kde verejne vyjadriť svoj názor alebo predstavu o riešení vecí spoločného záujmu... Pohľad do kalendára bol tiež veľavravný - v onen "prebdený" víkend sa písal dátum 17. november. Skrátka, výsledkom spoločného snaženia hŕstky ľudí bola známa celomestská akcia s názvom Petícia občanov mesta Poprad za zachovanie zelených plôch a proti zahusťovaniu obytných zón novými stavbami (http://www.zelenypoprad.googlepages.com/), na ktorej som mal česť osobne sa podieľať. Občania za tri dni ukázali, že im záleží nielen na kvalite života na Tomášikovej, ale aj v celom Poprade.
O priebehu a výsledkoch petície sa toho povedalo a popísalo dosť (i keď v tejto chvíli ešte neuplynula 30-dňová zákonná lehota na odpoveď zo strany mesta).
Teraz už len záver a niekoľko (internetových) odkazov:
My, ktorí občas "padneme" do podobných (vyššie uvedených) úvah, máme len dve možnosti: zahnať ich a povedať si (spolu s mnohými podpisujúcimi i nepodpisujúcimi), že sa aj tak nič nezmení a že máme vlastné problémy a rodiny..., alebo (napríklad) využiť túto či ďalšie podobné stránky na to, aby sme sa pokúsili prejaviť sa ako občania a (aspoň) vyjadrili svoj názor na veci verejné.
http://martinfabry.blog.sme.sk/c/120447/Demokracia-v-Poprade.html
http://korenkova.blog.sme.sk/c/122062/Uz-ziadna-vystavba-vo-vnutri-sidlisk.html
http://branosvec.blog.sme.sk/