24. 2. 2008

VYHLÁSENIE

Občianska iniciatíva Za zelený Poprad, opierajúca sa o názor organizátorov a podporovateľov Petície..., http://www.zelenypoprad.googlepages.com/ , teda o názor takmer 2400 občanov mesta Poprad, a tiež o názory obyvateľov Dostojevského ulice, vyjadruje nesúhlas s plánovanou výstavbou 8-poschodového polyfunkčného domu na tejto ulici. Vedie nás presvedčenie, vyjadrené už v Petícii, ktoré má stálu platnosť: Akákoľvek výstavba na úkor zelených plôch a v častiach mesta už husto obývaných zhoršuje životné prostredie.

Návrh na čiastkovú zmenu územného plánu, ktorý je hlavným krokom k realizácii stavby, môže byť aj z dôvodu nedokonalosti súčasného znenia stavebného zákona odobrený Krajským stavebným úradom v Prešove. Ak sa tak stane, tento návrh bude postúpený na zasadanie MZ, ktoré o veci s konečnou platnosťou rozhodne. Vyzývame všetkých poslancov MZ v Poprade, aby pri hlasovaní prihliadali na názor občanov.

Za iniciatívu: Mgr. Pavol KrupkaNIE JE TELEVÍZIA AKO TELEVÍZIA

Keď som nedávno hľadal informácie o kultúrnom programe v Spišskej Novej Vsi, otvorila sa mi stránka spišskonovoveskej Tv Reduta. Porovnanie s Televíziou Poprad po vzhliadnutí dvoch príspevkov (odkazy sú nižšie) je zaujímavé. Vyzerá to tak, že táto televízia sa pokúša aj o pravidelné diskusie so zodpovednými činiteľmi mesta na aktuálne témy.

Odkazy:
http://www.snv.sk/index.php?videoID=080222-1
http://www.snv.sk/index.php?videoID=080208-3

23. 2. 2008

DISKUSIA - POLYFUNKČNÝ DOM PRI VÝKRIKU

O problematike výstavby polyfunkčného domu pri Výkriku sa začala diskusia, pre niekoho možno zaujímavá alebo podnetná. Nachádza sa v komentároch k pôvodnému
príspevku.

Odkaz:
http://popradnasemesto.blogspot.com/2008/02/pri-vkriku-sa-ide-stava.html

15. 2. 2008

KOMENTÁR K ODPOVEDI

Myslím si, že každému je jasné, že mi vo svojej otázke išlo predovšetkým o zverejňovanie informácií stavebného a pozemkového charakteru. (Samozrejme, v zátvorke spomínam aj celú informačnú tabuľu.) Informácie stavebného a pozemkového charakteru - to sú dokumenty interne vypracované Mestským úradom, teda v elektronickej podobe existujú už pred vytlačením a vyvesením na tabuli. Dostať informácie vytvorené MÚ na internetovú stránku mesta, samozrejme, nie je nič zložité. Tu vidím, že sme si s MÚ akosi neporozumeli.

Samozrejme, informácie iných organizácií tiež vznikajú prvotne elektronicky, až potom v papierovej,"vývesnej" podobe. Stačí s nimi uzavrieť dohodu, aby ich posielali aj elektronicky, a nie je žiaden problém. (Je zvláštne, že to musím v roku 2008, nie 1988, takto vysvetľovať, no tento bod odpovede akoby bol určený niekomu inému, niekomu, kto ešte stále používa písací stroj.) Odporúčam všetkým pozrieť si prešovskú internetovú informačnú tabuľu - odkaz na ňu je v predchádzajúcom príspevku.

Problém, a to je už priam na zaplakanie, je teda v niečom inom. Buď v neochote pracovníkov Mestského úradu (kvôli pohodlnosti?), alebo v tom, že chýba príslušný pokyn pána primátora. A do tretice - žiaľ, musím pripustiť aj túto možnosť - problém môže tkvieť v zámere sťažiť informovanie občanov, ktorí sa oveľa jednoduchšie dostanú k elektronickej informačnej tabuli ako k tej "fyzickej" pred mestským úradom. (Mimochodom, minule som na nej nedokázal nič prečítať, bola celá zarosená alebo omrznutá.) Ak platí druhá možnosť, kde je iniciatíva samotných pracovníkov? Čaká sa stále na to, že občania budú niečo žiadať a až potom im (možno) vyhovieme? A keď nič nežiadajú, asi nič nepotrebujú?

Rozhodol som sa teda trvať na svojom a žiadať - možno mi bude vyhovené. Žiadam mestskú informačnú tabuľu na internete. Mám na to, spolu s inými občanmi, právo. Keď to ide v Prešove (a v iných mestách), musí to ísť aj v Poprade.

OTÁZKA A ODPOVEĎ

Ako som sa zmienil v predchádzajúcom príspevku, odoslal som na Mestský úrad žiadosť o informáciu v nižšie uvedenom znení. Odpoveď prišla dnes. Neviem prečo, ale na svoje otázky som čakal odpoveď skôr negatívnu ako pozitívnu. Nemýlil som sa. I keď poznám popradské pomery ("robíme to, čo nám zákon ukladá", a pod.), predsa som sklamaný.

Vzápätí som si za 5 sekúnd pomocou Googlu našiel elektronickú informačnú tabuľu mesta Prešov (odkaz na ňu sa nachádza nižšie) a nevedel som, či sa mám smiať, či plakať.

Podrobnejší komentár k odpovedi uvádzam v ďalšom príspevku.

Takže najprv otázka:
V zmysle záväzných predpisov o verejnom prístupe k informáciám žiadam o odpoveď na tieto otázky:

1. Plánuje MsÚ zverejňovať informácie pozemkového a stavebného charakteru okrem informačných tabúľ aj na svojej internetovej stránke? (Teda zverejniť obsah príslušnej informačnej tabule a jeho priebežné zmeny.)
2. Ak áno, odkedy?
3. Ak nie, prečo?

Za odpoveď vopred ďakujem a ostávam s pozdravom.Odpoveď:

Mesto Poprad ako osoba povinná v zmysle zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení, je povinná zverejniť informácie uvedené v § 5 tohto zákona. Podľa § 4 uvedeného zákona, ods. 3, zverejnenou informáciou je informácia, ktorú môže každý opakovane vyhľadávať a získavať, najmä informácia publikovaná v tlači alebo vydaná na inom hmotnom nosiči dát umožňujúcom zápis a uchovanie informácie, alebo vystavená na úradnej tabuli s možnosťou voľného prístupu, alebo sprístupnená pomocou zariadenia umožňujúceho hromadný prístup, alebo umiestnená vo verejnej knižnici.
Väčšina informácií, ktoré je mesto povinné zverejňovať, je uvedená na internetovej stránke mesta. Okrem toho má mesto úradnú tabuľu, ktorá je umiestnená aj pred Mestským úradom a je teda voľne prístupná 24 hodín denne.
Na úradnej tabuli sa však zverejňujú aj iné informácie, rozhodnutia, oznamy a pod. aj iných orgánov a organizácií než Mesta Poprad. Tieto by v prípade zriadenia úradnej tabule na internete musel Mestský úrad scanovať a tak umiestňovať na internete. Na uvedené však nie sme technicky ani personálne vybavený.
Vzhľadom na vyššie uvedené a s prihliadnutím na skutočnosť, že zákon neukladá povinnosť zriadiť úradnú tabuľu aj na internete, je zabezpečená úradná tabuľa s možnosťou voľného prístupu pred budovou Mestského úradu v Poprade.

S pozdravom ...


Odkaz na Prešov:
Elektronická úradná tabuľa
14. 2. 2008

EŠTE DODATOK (k predchádzajúcemu príspevku)


1.
Fakt, že o pripravovaných zmenách v územnom pláne informovali miestne
noviny Poprad, je možno náznakom pozitívnych zmien v oboznamovaní občanov
s pripravovanými krokmi mesta v dôležitých oblastiach. Uvidíme, či sa nemýlim.

2.
12. februára som na Mestský úrad odoslal žiadosť o informáciu, týkajúcu sa zverejňovania
týchto krokov na internetovej stránke mesta. Uvidíme, akú dostanem odpoveď.

PRI VÝKRIKU SA IDE STAVAŤ
A je to tu. To, čo sa medzi Popradčanmi šepkalo už niekoľko rokov, sa stáva skutočnosťou. Na zelenom pozemku medzi cestou č. 18 a Výkrikom sa bude stavať. Nie však občianska vybavenosť, ako je plocha v platnom územnom pláne zadefinovaná, ale 8-poschodový polyfunkčný objekt.

Človek až žasne, kam všade sa dá "vtrepať" taký kolos. Samozrejme, už aj realizácia "občianskej vybavenosti" by znamenala definitívnu likvidáciu tejto plochy ako potenciálneho parku. Teda zelenej, oddychovej zóny. Takouto definíciou plochy v územnom pláne mesta (v pôvodnom alebo neskôr upravenom) sa z hľadiska životného prostredia stala neodvrátiteľná chyba - voľná plocha bola od začiatku určená na zánik.

Potom sa pozemok dostal do súkromných rúk a teraz nasleduje obligátne schvaľovanie výstavby polyfunkčného objektu formou čiastkovej zmeny územného plánu. To zo zákona predpokladá, že občania k veci podajú námietky. Vyjadria sa však, ak si myslia, že to nepomôže? Definitívne slovo budú mať po takomto "pripomienkovom konaní" poslanci na niektorom z najbližších zasadaní, na ktorom budú, samozrejme, obligátne dvíhať ruky a schvaľovať všetko možné. ("Veď tento návrh predložil kvalifikovaný stavebný odbor MsÚ, prešiel mestskou radou, výborom, teda niet o čom pochybovať, našou úlohou je hlasovať za.")

(Mimochodom, popradskí poslanci nemajú ani šajnu o tom, aká je ich úloha a už vôbec nie o tom, že by mali byť iniciatívni, podozrievaví a dôslední vo svojej úlohe strážcov verejného záujmu. Tak to totiž vo viacerých rovnako významných slovenských mestách naozaj je. Poslancov v nich nezvyknú označovať za "hlasujúcich pajácov", ako tých našich nedávno necitlivo nazval jeden rozhorčený občan z Tomášikovej, lebo sú v prirodzenej, vyvažujúcej opozícii voči primátorovi. Veď ten má zo zákona obrovskú moc a zodpovedá sa len občanom - teda len raz za štyri roky.)

Pre spravodlivosť treba dodať, že mesto zatiaľ dodržalo to, čo sľúbilo. Parcela sa nachádza mimo priestoru stavebnej uzávery. Už v januári totiž odbor výstavby vedel, že tento kúsok voľnej plochy "orámikovať" nemožno, že sa na ňom bude stavať. No ani to ho nenúti súhlasiť s predstavou investora a predložiť poslancom návrh zmeny územného plánu na polyfunkciu. (Veď odbor môže povedať: "Milý investor, postav teraz občiansku vybavenosť - obchody, garáže, kryté ihrisko, veď s tým si pozemok kupoval.") Teoreticky.

Ešte odkazy:
http://www.noviny-poprad.sk/archiv/index.php?id=253
http://www.sme.sk/c/3702527/Poprad-Najvacsie-sidlisko-Juh-nebudu-zahustovat.html
http://diskusie.sme.sk/viewdiscussion.php?spoj=clanok-3702527