15. 2. 2008

OTÁZKA A ODPOVEĎ

Ako som sa zmienil v predchádzajúcom príspevku, odoslal som na Mestský úrad žiadosť o informáciu v nižšie uvedenom znení. Odpoveď prišla dnes. Neviem prečo, ale na svoje otázky som čakal odpoveď skôr negatívnu ako pozitívnu. Nemýlil som sa. I keď poznám popradské pomery ("robíme to, čo nám zákon ukladá", a pod.), predsa som sklamaný.

Vzápätí som si za 5 sekúnd pomocou Googlu našiel elektronickú informačnú tabuľu mesta Prešov (odkaz na ňu sa nachádza nižšie) a nevedel som, či sa mám smiať, či plakať.

Podrobnejší komentár k odpovedi uvádzam v ďalšom príspevku.

Takže najprv otázka:
V zmysle záväzných predpisov o verejnom prístupe k informáciám žiadam o odpoveď na tieto otázky:

1. Plánuje MsÚ zverejňovať informácie pozemkového a stavebného charakteru okrem informačných tabúľ aj na svojej internetovej stránke? (Teda zverejniť obsah príslušnej informačnej tabule a jeho priebežné zmeny.)
2. Ak áno, odkedy?
3. Ak nie, prečo?

Za odpoveď vopred ďakujem a ostávam s pozdravom.Odpoveď:

Mesto Poprad ako osoba povinná v zmysle zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení, je povinná zverejniť informácie uvedené v § 5 tohto zákona. Podľa § 4 uvedeného zákona, ods. 3, zverejnenou informáciou je informácia, ktorú môže každý opakovane vyhľadávať a získavať, najmä informácia publikovaná v tlači alebo vydaná na inom hmotnom nosiči dát umožňujúcom zápis a uchovanie informácie, alebo vystavená na úradnej tabuli s možnosťou voľného prístupu, alebo sprístupnená pomocou zariadenia umožňujúceho hromadný prístup, alebo umiestnená vo verejnej knižnici.
Väčšina informácií, ktoré je mesto povinné zverejňovať, je uvedená na internetovej stránke mesta. Okrem toho má mesto úradnú tabuľu, ktorá je umiestnená aj pred Mestským úradom a je teda voľne prístupná 24 hodín denne.
Na úradnej tabuli sa však zverejňujú aj iné informácie, rozhodnutia, oznamy a pod. aj iných orgánov a organizácií než Mesta Poprad. Tieto by v prípade zriadenia úradnej tabule na internete musel Mestský úrad scanovať a tak umiestňovať na internete. Na uvedené však nie sme technicky ani personálne vybavený.
Vzhľadom na vyššie uvedené a s prihliadnutím na skutočnosť, že zákon neukladá povinnosť zriadiť úradnú tabuľu aj na internete, je zabezpečená úradná tabuľa s možnosťou voľného prístupu pred budovou Mestského úradu v Poprade.

S pozdravom ...


Odkaz na Prešov:
Elektronická úradná tabuľa
Žiadne komentáre: