15. 2. 2008

KOMENTÁR K ODPOVEDI

Myslím si, že každému je jasné, že mi vo svojej otázke išlo predovšetkým o zverejňovanie informácií stavebného a pozemkového charakteru. (Samozrejme, v zátvorke spomínam aj celú informačnú tabuľu.) Informácie stavebného a pozemkového charakteru - to sú dokumenty interne vypracované Mestským úradom, teda v elektronickej podobe existujú už pred vytlačením a vyvesením na tabuli. Dostať informácie vytvorené MÚ na internetovú stránku mesta, samozrejme, nie je nič zložité. Tu vidím, že sme si s MÚ akosi neporozumeli.

Samozrejme, informácie iných organizácií tiež vznikajú prvotne elektronicky, až potom v papierovej,"vývesnej" podobe. Stačí s nimi uzavrieť dohodu, aby ich posielali aj elektronicky, a nie je žiaden problém. (Je zvláštne, že to musím v roku 2008, nie 1988, takto vysvetľovať, no tento bod odpovede akoby bol určený niekomu inému, niekomu, kto ešte stále používa písací stroj.) Odporúčam všetkým pozrieť si prešovskú internetovú informačnú tabuľu - odkaz na ňu je v predchádzajúcom príspevku.

Problém, a to je už priam na zaplakanie, je teda v niečom inom. Buď v neochote pracovníkov Mestského úradu (kvôli pohodlnosti?), alebo v tom, že chýba príslušný pokyn pána primátora. A do tretice - žiaľ, musím pripustiť aj túto možnosť - problém môže tkvieť v zámere sťažiť informovanie občanov, ktorí sa oveľa jednoduchšie dostanú k elektronickej informačnej tabuli ako k tej "fyzickej" pred mestským úradom. (Mimochodom, minule som na nej nedokázal nič prečítať, bola celá zarosená alebo omrznutá.) Ak platí druhá možnosť, kde je iniciatíva samotných pracovníkov? Čaká sa stále na to, že občania budú niečo žiadať a až potom im (možno) vyhovieme? A keď nič nežiadajú, asi nič nepotrebujú?

Rozhodol som sa teda trvať na svojom a žiadať - možno mi bude vyhovené. Žiadam mestskú informačnú tabuľu na internete. Mám na to, spolu s inými občanmi, právo. Keď to ide v Prešove (a v iných mestách), musí to ísť aj v Poprade.

Žiadne komentáre: