31. 12. 2007

PETÍCIA - ODPOVEĎ MESTA

V rámci 30-dňovej zákonnej lehoty som 27. decembra 2007 obdržal odpoveď mesta na petíciu. Jej obsah teraz zverejňujem a pridávam aj niekoľko svojich poznámok.

Poprad 12. decembra 2007

Vec
Petícia občanov mesta Poprad za zachovanie zelených plôch a proti zahusťovaniu obytných zón novými stavbami – odpoveď

Na základe petície obyvateľov mesta Poprad doručenej do podateľne Mestského úradu v Poprade dňa 29. novembra 2007, ktorých zastupujete v tomto konaní v súlade s ustanovením par. 3 zákona č. 85/1990 Zb o petičnom práve v znení platných predpisov Vám oznamujeme, že požiadavky obyvateľov uvedené v petícii (s okamžitou platnosťou zastaviť všetky kroky mesta, ktoré umožňujú ďalšiu výstavbu v existujúcich obytných zónach, prehodnotenie územného plánu mesta Poprad a nesúhlas s plánovanou výstavbou na uliciach Tomášikova parc. č. 2993/662, Moyzesova ulica parc. č. 3290/24, Murgašova ulica v parku pri Dome kultúry) boli plne akceptované.

Uznesením č. 7/2007 Mestského zastupiteľstva v Poprade konaného dňa 29. novembra 2007 Mestské zastupiteľstvo mesta Poprad stiahlo z rokovania Mestského zastupiteľstva v Poprade bod č. 8.01. Návrh zmeny ÚPN-SÚ Poprad za účelom výstavby polyfunkčného objektu v k. ú. Poprad (lokalita JUH I) z dôvodu neuskutočnenia výstavby uvedeného objektu a poveruje prednostku Mestského úradu v Poprade Ing. Oľgu Netočnú vypracovaním písomnej informácie o pozastavení bytovej a polyfunkčej výstavby v rámci existujúceho vnútrobloku na sídliskách Juh I., II., III., V., VI. s termínom predloženia na januárové zasadanie Mestského zastupiteľstva v Poprade.

Vzhľadom na prijaté opatrenia je verejné prerokovanie petície občanov mesta Poprad bezpredmetné.
Verejné stanovisko primátora mesta Poprad, o ktoré v petícii žiadate, bolo zverejnené vo vysielaní TV Poprad po ukončení rokovania Mestského zastupiteľstva v Poprade.

Ing. Anton Danko
primátor mesta


Moje poznámky k odpovedi mesta:
Niektoré požiadavky občanov mohli byť plne akceptované (vo význame so súhlasom prijaté, resp. uznané), musia však byť aj splnené, teda realizované v praxi.
1. Požiadavka z bodu 1 petície - rozhodujúce bude januárové zasadanie MZ, na ktorom sa bude lámať chlieb a na ktorom sa ukáže ochota volených predstaviteľov mesta pozastaviť výstavbu v existujúcich obytných zónach (verím, že mne ani ostatným členom petičného výboru nikto nebude zazlievať opatrnosť). Zastaviť nadobro túto výstavbu má šancu len dôsledné prehodnotenie a znovuschválenie územného plánu mesta (ktoré sa však opäť môže v budúcnosti meniť - nič nie je teda trvalé). Dôležité je aj to, že v pripravovaných krokoch sa spomína vnútroblok sídlisk Juh - zrejme ide o vnútornú časť sídlisk vymedzenú cestnými komunikáciami - nie však obvod sídliska! (Potvrdzuje to aj schválená výstavba na Moyzesovej, ktorá leží na obvode). Navyše, petícia nehovorí o sídliskách, ale o meste ako o celku! Mesto sa teda zatiaľ nezaviazalo (aspoň) prijať stavebnú uzáveru vo všetkých existujúcich obytných zónach, napríklad aj na sídlisku Západ či v centre. No ani v prípade vnútrobloku starého Juhu nie je situácia jasná. Nie všetky pozemky totiž vlastní mesto Poprad. A dať stavebnú uzáveru na cudzom pozemku, ktorý získal nový vlastník zrejme za účelom budúcej výstavby, nie je asi jednoduché. Príklad: "Zelené" pozemky v priestore nad Výkrikom a ZŠ Mládeže a pod Luníkom, vrátane kopca (či medze), využívané ako oddychová zóna (v pozemkovej knihe dokonca uvedené ako ihrisko), už niekoľko rokov vlastní firma SIGNUM, a. s. (Je to jedno z klasických popradských "verejných tajomstiev".)
2. Požiadavka z bodu 3 - zrušená bola len výstavba naTomášikovej (dúfajme, že nadobro). Tu sa nerealizovala čiastková zmena územného plánu ani predaj pozemku za účelom výstavby. V prípade Moyzesovej sa stal opak - výstavbu objektu poslanci odobrili, primátor mesta tento bod nestiahol z rokovania. Prípad Murgašovej je na najlepšej ceste stať sa výkričníkom a mementom - mesto už nemá dostatok vhodných nástrojov na zastavenie výstavby, predstavitelia mesta ju dokonca obhajujú. (Tento pozemok mesto nevlastnilo a výstavba je v súlade s platným územným plánom. Mesto však mohlo majiteľovi a investorovi napríklad ponúknuť zámenu pozemkov.) Všetko to ostalo už iba na stavebnom povolení - a to s najväčšou pravdepodobnosťou bude vydané.
3. Verejné stanovisko primátora mesta sa týkalo len časti petície. Obyvatelia sa nedozvedeli úplnú informáciu o zámeroch mesta a primátora v oblasti povoľovania ďalšej výstavby v meste ako celku. A pritom je to téma, ktorá hýbe celým Slovenskom. Termíny "zahusťovanie", "územný plán", "stavebná uzávera", "petícia občanov" či "občianske združenie" sú často skloňované v Bratislave, vo Zvolene, v Banskej Bystrici či v Žiline. Stačí sa pozrieť na internet. Nám ostáva len čakať na niektoré zo zriedkavých stretnutí primátora s občami mesta, kde by sme mu mohli položiť svoje otázky.

Žiadne komentáre: