24. 10. 2008

Poprad a kultúra

“Chcela by som Vás poprosiť ako občana aktívne sa zaujímajúceho o dianie v meste Poprad o názor na kultúrne podujatia konajúce sa v Poprade za posledné dva mesiace. Či ste nejaké podujatia navštívili, ktoré sa Vám páčili, či návštevnosť bola slabá, alebo ste záujmom občanov boli milo potešený. Čo považujete za silnú a slabú stránku v realizácii kultúrnych a športových podujatí, aké podujatia Vám v meste Poprad chýbajú, ako by sa dali zlepšiť.”

( Študentka UMB, informácie a názory potrebuje k seminárnej práci.)ODPOVEĎ (heslovite):

V meste Poprad sa uskutočňuje dostatok kultúrnych podujatí rôznych druhov a žánrov. Každý záujemca o kultúru si teda môže vybrať to, čo ho najviac zaujíma.

1. Hudobné podujatia.
Popradská hudobná jar i Popradská hudobná jeseň sú etablovanými festivalmi. Nedávny trend ich naplnenia prevažne jednostranne presadzovanými menšinovými žánrami, hodnotenými často ako “na jedno kopyto”, sa zvrátil opäť v prospech klasickej hudby, ktorá bola ich tradičnou náplňou. Mimofestivalové podujatia sa konajú po celý rok (prevažuje na nich iná ako klasická hudba, okrem Vianoc). Organizuje ich mesto i súkromné agentúry, ktoré pôsobia konkurenčne. Popradské kultúrne leto i Popradské Vianoce prinášajú aj hudobné podujatia, sú organizované a financované mestom, lebo slúžia aj na jeho propagáciu ako centra turizmu. Konajú sa pod holým nebom, preto sú dostupné každému, ich návštevnosť je vysoká.

Účasť na platených podujatiach je ovplyvnená záujmom o ten-ktorý žáner a cenou vstupeniek. Koncerty klasickej hudby sú navštevované rôzne, celkovo však pozorujem pokles záujmu. Vyššia návštevnosť je pri známych interpretoch. Ceny stupeniek stúpli, mesto ich niekedy dotovalo výraznejšie. V rámci týchto podujatí niekoľko rokov dostávajú príležitosť aj popradské umelecké školy (ZUŠ-ky), čo je dobré, lebo je to “živá”, skutočne popradská, nie dovezená kultúra, a tá má jednoznačne právo na prezentáciu.

Miesta konania: Dom kultúry - divadelná sála - nie najlepšia akustika, lepšie to bolo v Redute, ktorej pomerne malá, ale dostačujúca sála však neslúžila len na koncerty, ale aj na spoločenské podujatia. Súkromné agentúry sa mestským priestorom vyhýbajú, zrejme sú drahé a asi je problém zladiť ich záujmy a termíny so záujmami a termínmi mesta. Preto uprednostňujú iné priestory, napr. kostoly. Nemám informácie o návštevnosti prvých dvoch podujatí PHJ, sám som na nich nebol. Dnes je “vypredaná” Lenka Filipová (divadelná sála DK, cca 350 miest, vstupné bolo 300 Sk).

2. Divadlo.
Väčšinou “dovezené”, ponúk je však dosť, predstavenia sú organizované najmä súkromnými agentúrami. V Poprade funguje roky etablovaný amatérsky súbor Divadlo Commedia, ten však existuje bez podpory a výraznejšieho záujmu mesta, pritom však dosahuje skutočne európsku úroveň. Ich predstavenia sa konajú v okrajovej časti mesta – v Spišskej Sobote, v pomerne malej sále. V rámci svojej agentúrnej činnosti “doviezol” nedávno predstavenie istého českého divadla. Oceňujem prácu mestského oddelenia kultúry pri organizovaní pravidelných divadelných predstavení pre deti (podrobnejšie v staršom článku).

3. Film.
V meste sa nachádza jedno mestské kino (Tatran). Nedávno som zaregistroval verejné a hlavne neverejné úvahy o jeho možnom zrušení pre “nerentabilnosť. ” (Skutočným dôvodom na takéto úvahy mal byť záujem o jeho budovu v centre mesta, čo by zrejme celkom zapadalo do takého obrazu mesta, ako ho vnímajú mnohí občania.) Samotný termín “nerentabilnosť” sa na kultúru aplikuje ťažko, mali by sa brať do úvahy aj iné kritériá, napríklad to, že povinnosťou miest je zabezpečiť čo najširšiu možnosť kultúrneho vyžitia všetkých svojich občanov, i tých, ktorí uprednostňujú “menšinové” žánre. Vyzerá to tak, že úvahy o rušení kina sú zatiaľ zažehnané. (Na porovnanie – mesto Spišská Nová Ves prevádzkuje dve kiná).

Veľmi oceňujem, že na pôde kina Tatran funguje filmový klub, ktorý umožňuje stretnúť sa s náročnejšími filmami. Má pravidelných návštevníkov, priemerná návštevnosť predstavení je asi okolo 30 ľudí. Zdá sa mi však, že v poslednom čase stúpa. Usudzujem tak podľa predstavení v mesiacoch september a október, na ktorých som sa osobne zúčastnil. Pri bežných distribučných filmoch je výraznou konkurenciou súkromný multiplex, čo sa prejavilo odlivom divákov. Ten je však určite spôsobený aj momentálnym všeobecným znížením záujmu o premietaný film.

Medzinárodný festival horských filmov (8. – 12. 10. 2008), úspešné a navštevované podujatie. Tohto roku by som mu vytýkal len slabšiu prístupnosť dopoludňajších predstavení pre školskú mládež, keďže sa predstavenia vo veľkej Divadelnej sále konali len od piatku, v stredu a vo štvrtok boli deti odkázané len na malú, 80-miestnu sálu. Podľa mojich informácií však nejde o slabú snahu alebo chybu priamych organizátorov, ale o slabú ústretovosť mesta.

4. Iné umenie. Aj tu je ponúk dosť, tu sa uplatňujú organizácie mimo pôsobnosti mesta.Tatranská galéria disponuje “klasickými” aj alternatívnymi výstavnými priestormi (Elektráreň sa postupne rekonštruuje, tu sa okrem výstav organizuje aj pravidelné podujatie Hry s umením).

5. Šport. Mojou doménou nie je návšteva športových podujatí, preto sa k nim nevyjadrujem.

6. Propagácia.
Je dostatočná. Plagáty, bilbordy, miestna tlač, mestská televízia, mestská internetová stránka. Vyzdvihujem prinajmenšom "slušnú" grafickú úroveň plagátov, propagujúcich kultúrne podujatia. Sú pekné a pútavé.7. Na záver.

Mesto Poprad organizuje niekoľkokrát ročne aj bezplatné kultúrne podujatia špeciálne určené pre isté skupiny občanov, napríklad pre popradských dôchodcov či učiteľov. V tomto období to bolo vystúpenie speváčky Marcely Laiferovej (9. 10.) a plánuje sa predstavenie Divadla Commedia (28. 10.) (“Zlé jazyky” hovoria, že pri týchto podujatiach ide hlavne o sebapropagáciu primátora mesta, ktorý si tak zaisťuje budúcu voličskú priazeň týchto občanov. Je to možné, no inak to nekomentujem.)

Celkové hodnotenie ponuky spoločenských podujatí som vyjadril prvými dvoma vetami tohto príspevku. Na tých, na ktorých som sa zúčastnil, som nespozoroval výraznejšie nedostatky. Neviem ani o ich prípadných slabých stránkach podľa vnímania iných Popradčanov.


Žiadne komentáre: